SlovenskyDeutsch

Nemčina preklady

Nemecký jazyk preklady
Nemecký jazyk preklady, nemecký jazyk výučba

Ponuka

Úradne overené (súdne) preklady dokumentov z/do nemeckého jazyka

 • všetky firemné dokumenty
 • rôzne typy zmlúv, zakladacie listiny,
 • zmeny stanov, rozhodnutia valných zhromaždení,
 • výpisy z registrov, prevody obchodných podielov,
 • výročné správy,
 • plné moci,
 • dokumenty k súdnym a mimosúdnym konaniam,
 • ponuky, obchodné podmienky, objednávky,
 • správy, stanoviská, rozhodnutia,
 • daòové a účtovné doklady,
 • atď.
 • akékoľvek osobné doklady
 • rodné listy,
 • vysvedčenia, diplomy,
 • výpisy a odpisy z registra trestov,
 • doklady z matriky, dokumenty s Apostille,
 • sobášne listy,
 • úmrtné listy, dokumenty k dedičskému konaniu,
 • súdne rozhodnutia,
 • živnostenské listy, pracovné zmluvy,
 • rôzne potvrdenia (o trvalom pobyte, prídavkoch na deti, o praxi, ...),
 • rôzne osvedčenia (o absolvovaní vzdelávacieho kurzu, o štátnom občianstve, o odbornej spôsobilosti, certifikáty, ...),
 • čestné prehlásenia,
 • dokumenty o práceneschopnosti, dokumenty o hospitalizácii,
 • správy a záznamy o zdravotnom/lekárskom vyšetrení,
 • potvrdenia o zdravotnom stave,
 • OP, pasy,
 • doklady k nadobudnutiu/prihláseniu/odhláseniu/dovozu vozidiel,
 • technické preukazy vozidiel, protokoly o emisných a technických kontrolách,
 • certifikáty o zhode (COC) / Typové schválenie ES, ...,
 • osobné finančné a účtovné doklady,
 • atď.
 • listiny a doklady pre samosprávu, štátnu a verejnú správu
 • spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • spolupráca so súdmi,
 • medzinárodné dohody,
 • obstarávanie majetku zo zahraničia,
 • bilaterálne zmluvy,
 • doklady pre spoluprácu partnerských miest a obcí,
 • atď.
TOP

Odborné preklady bez overenia z/do nemeckého jazyka

 • preklady pre súkromné osoby
 • rôzne návody na použitie,
 • schémy, pracovné postupy,
 • atď.
 • preklady pre firemnú klientelu
 • preklady rôznych vnútropodnikových dokumentov,
 • preklady pre slovenské pobočky zahraničných firiem,
 • nemecká verzia web stránok,
 • korešpondencia,
 • propagačné materiály,
 • atď.
TOP

Bežné preklady z/do nemeckého jazyka

 • súkromné listy, maily,
 • životopisy,
 • rôzne žiadosti,
 • školské zadania a úlohy,
 • atď.
TOP

Výučba nemeckého jazyka

 • všetky úrovne od začiatočníkov až po konverzáciu v nárečí
 • súkromné vyučovanie
 • firemné vzdelávanie
 • jazykovy audit zamestnancov
TOP

Doplnkové služby

Popri prekladateľskej činnosti zabezpečujem aj doplnkové služby (napr. zabezpečenie overenia listiny notárom, kopírovanie, atď.). Preklady spracovávam v textovom editore a v prípade potreby ich dodávam aj na CD alebo zasielam e-mailom.