SlovenskyDeutsch

Odborný preklad nemeckého jazyka

Nemecký jazyk preklady
Nemecký jazyk preklady, nemecký jazyk výučba

Cenník

Cena úradne overených (súdnych) prekladov je stanovená Vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z.

Úradne overený preklad (súdny preklad) z/do NJ 19,92 € / normostrana*
Odborný preklad bez overenia dohodou
Bežný preklad (nie odborný) bez overenia dohodou

Pri väčších objemoch sú možné z¾avy – informujte sa prosím vopred.

K cenám nebude pripočítaná DPH ani žiadne poplatky za sprostredkovanie!

* normostranou sa rozumie formát A4 (30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier). Pri odovzdaní prekladu dostane zákazník vyúčtovanie, resp. faktúru, v ktorej je uvedený objem prekladu v normostranách, cena za normostranu a výsledná cena za celý preklad. Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu. Text v nemeckom jazyku je zvyčajne dlhší ako v slovenčine. Pod¾a Vyhl. 491/2004 Z. z. v platnom znení sa každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, považujú za jednu celú stranu.