SlovenskyDeutsch

Nemecký jazyk preklady

Nemecký jazyk preklady
Nemecký jazyk preklady, nemecký jazyk výuèba

Referencie

Súkromní zadávatelia
Viac ako 3000 súkromných osôb

Podnikateľské subjekty
Na ilustráciu širokej rôznorodosti mojich klientov, uvádzam malú referenènú vzorku

SND Slovenské Národné Divadlo Schier Technik logo Termonova logo RIBE Slovakia logo QEX logo Ozeta neo logo Obuv logo Canor logo Linotex logo Kúpele Trenèianske Teplice logo DUPRES consulting logo VODOEKO logo DCA engineering logo Magellan logo

Štátne a verejné inštitúcie
- Policajný zbor SR
- Okresné prokuratúry
- Okresné súdy
- Matica slovenská
- Hasièský a záchranný zbor